Smerfowa Załoga na Facebook Smerfowa Załoga na YouTube Smerfowa Załoga na Pinterest

AUTORSKI ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY

REGULAMIN

REGULAMIN grupy "SMERFUSIE"

 1. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 12 miesięcy do 2,5lat, z podziałem na grupy wiekowe:
  • gr. I 12 miesięcy - 18 miesięcy
  • gr. II 18-30 miesięcy
 2. Placówka w ciągu roku szkolnego tj. od 1 września do 30 czerwca pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-18:00.
 3. W okresie wakacyjnych- tj. lipiec i sierpień placówka pracuje w godzinach 6:30-17:30
 4. Wyżywienie dostarczane jest przez firmę Cateringową z którą aktualnie placówka ma podpisaną umowę.
 5. Rodzice zobowiązani są dostarczyć dzieciom gumowe śliniaki oraz kubeczki niekapki lub butelki/bidony.
 6. Posiłki w grupie I podawane są zgodnie z zaleceniami rodziców, w określonych przez nich porach oraz zgodnie z ich rozpiską.
 7. Posiłki w grupie II podawane są wg. planu dnia:
  • godz. 8:30-9:00 ŚNIADANKO
  • godz. 11:00-11:30 ZUPA
  • godz. 14:00-14:30 OBIAD
  • godz. 16:00 PODWIECZOREK
 8. Dzieci nie są przymuszane do spożywania posiłków. Jeżeli odmawiają jedzenia- ich decyzja jest akceptowana. Po upływie ok. 2h opiekun zobowiązany jest ponownie podać posiłek lub jego część.
 9. Dzieci w placówce mają zapewniony stały dostęp do wody dostarczanej przez firmę EDEN.
 10. Posiłki podawane są na plastikowych naczyniach jednorazowego użytku.
 11. Rodzice zobowiązani są do odprowadzenia dziecka do sali i przekazywanie bezpośrednio pod opiekę pracowników żłobka. Rodzice lub osoby odprowadzające dziecko mogą wchodzić do sal pobytu dzieci, przy czym zobowiązani są do zdjęcia obuwia.
 12. W okresie adaptacji do warunków żłobkowych obecność rodzica w sali jest obowiązkowa.
 13. Dzieci wyglądające na chore, z katarem, gorączką i innymi objawami choroby nie będą przyjmowane.
 14. W przypadku gdy choroba rozwinie się w trakcie pobytu w placówce rodzice są informowani o tym fakcie natychmiast oraz są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 90 min od otrzymania informacji.
 15. Jeżeli stan dziecka będzie się pogarszał a Rodzice nie dotrą na miejsce po upływie czasu na miejsce wezwany zostanie lekarz a rodzice obciążeni zostaną kosztami wizyty.
 16. Nie ma możliwości podawania dzieciom żadnych leków, w tym przeciwbólowych, przeciwgorączkowych oraz witamin. Leki podać może dzieciom tylko i wyłącznie lekarz lub pielęgniarka.
 17. Rodzice zobowiązani są dostarczyć stosowne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu lub pediatry o możliwości powrotu do żłobka po chorobie. Takie zaświadczenie należy dostarczać po każdej nieobecności wywołanej chorobą.
 18. Przy podpisywaniu umowy należy obowiązkowo dostarczyć do wglądu Dyrektora Placówki książeczkę zdrowia dziecka oraz kartę szczepień.
 19. Aby dziecko mogło zostać przyjęte do placówki niezbędne jest zaświadczenie od lekarza pediatry o braku przeciwskazań do uczęszczania do placówki.
 20. Dzieci przyprowadza się czyste, schludne, ubrane w czyste ubranka, z czystymi pieluchami. Włosy powinny być uczesane tak by nie przeszkadzały w zabawie, uszy czyste a paznokcie krótko przycięte by nie stwarzały możliwości zadrapania siebie lub innych.
 21. Rodzice zobowiązani są do prania i dostarczania czystych ręczników i pidżamek oraz pościeli- wymiana na świeży zestaw w każdy poniedziałek. Szczoteczki do mycia zebów należy wymieniać przynajmniej raz na trzy miesiące.
 22. Biżuteria - tj. kolczyki noszone przez dzieci powinny mieć bezpieczne zapinania tak by zapobiec ewentualnej zgubie która stwarza zagrożenie bezpieczeństwa.
 23. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zagubiona biżuterię jak i za zabawki czy rzeczy przyniesione przez dzieci z domu.
 24. Pracownicy placówki mają obowiązek zawiadomić odpowiednie służby - tj. pogotowie ratunkowe, prokuraturę i policję w przypadku zaobserwowania u dziecka sińców i innych urazów które mogą być skutkiem stosowania wobec dziecka przemocy fizycznej lub molestowania seksualnego. O tym fakcie poinformowani zostaną również rodzice.
 25. Jeżeli dziecko ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego rodzice zobowiązani są informować na bieżąco personel o takich potrzebach bądź zachowaniach dziecka po to by zapewnić dziecku optymalne warunki do rozwoju.
 26. Liczba opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi jest zgodna z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.
 27. Dziecko mogą odebrać tylko Rodzice - opiekunowie prawni lub inne osoby wyznaczone przez rodziców i upoważnione pisemnie w Karcie Informacyjnej Dziecka. Nie ma możliwości telefonicznego wyznaczenia opiekuna.
 28. Pracownicy placówki nie wydadzą dziecka osobie której stan nie pozwala na zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki ( tj. osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu, osoby nieletnie).
 29. Czesne płatne jest przez cały czas trwania umowy. Nie przewiduje się rabatów ani odliczeń ze względu na choroby czy urlopy. Płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca gotówką bezpośrednio w placówce.
 30. W przypadku zapisania dwójki dzieci udzielany jest rabat w wysokości 20% na drugie dziecko. Wpisowe pobiera się od rodziny bez względu na liczbę dzieci.
 31. Placówka pracuje według autorskiego projektu "Casa dei Bambini - dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych".
 32. W przypadku rezygnacji z usług naszej placówki lub wygaśnienia umowy rodzice zobowiązani są odebrać rzeczy dziecka w ciągu 7 dni. Po tym terminie pozostawione rzeczy zostaną przekazane na cele charytatywne.
 33. Istnieje możliwość przedłużenia godzin pobytu dziecka w placówce za dodatkową opłątą. Rodzice dzieci pozostających w placówce ponad godziny ustalone w umowie zobowiązani są wnieść opłatę w wysokości 10zł/h lub 20zł/h w przypadku braku informacji o pozostawieniu dziecka dłużej
 34. Każde dziecko posiada dzienniczek dostępny dla rodziców w którym zapisywane są najważniejsze informacje o dziecku, o przebiegu jego dnia, spożywaniu posiłków i rzeczach które należy przynieść.
 35. Rodzice zobowiązani są dostarczyć do placówki wyprawkę zgodnie z listą otrzymaną w placówce.
 36. Od marca do końca października dzieci wychodzą do ogrodu codziennie - chyba że warunki atmosferyczne na to nie pozwalają.
 37. W sezonie zimowym - tj. od listopada do marca dzieci wychodzą do ogrodu przynajmniej raz w tygodniu uwzględniając warunki pogodowe.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.13